• RODO

    • Klauzula informacyjna

     Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

     1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych uczniów jest Zespół Szkolno – Przedszkolny z siedzibą w Radzikach Dużych 9 B, 87-337 Wąpielsk, reprezentowany przez Dyrektora – Leszka Stefańskiego.
     2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
      • prowadzenia rejestru uczniów i dzieci,
      • organizacji i dokumentowania przebiegu kształcenia,
      • wykonywania operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
      • przechowywania kart informacyjnych dzieci, umów z rodzicami, danych osobowych upoważnionych osób
      • opracowywania danych statystycznych i raportów.
      • organizacji wyjazdów, wycieczek, zawodów, konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
     3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
     4. Odbiorcą danych osobowych są:
     • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach swoich obowiązków służbowych,
     • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
     1. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą przez  możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
     2. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą  przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
     3. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
     4. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
     5. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
     6. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     7. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@wapielsk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.