• Zapytanie ofertowe nr 1/2019

    • Radziki Duże, 05.09.2019 r.

      

     Zapytanie ofertowe na zakup opału w sezonie grzewczym 2019/2020

      

      

     SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

     Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radzikach Dużych

     Radziki Duże 9 B

     87-337 Wąpielsk

      

     Sekretarz szkoły: Ewa Federowicz

     Dyrektor szkoły: Leszek Stefański

     tel. 56 49 382 31 lub 608 051 007

     e-mail: spradziki@vp.pl

      

     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

     1. Nazwa zadana zamówieniu przez zamawiającego:

     Zakup i dostawa opału (Eko - groszek)

     1. Ogłoszenie dotyczy: zapytania ofertowego.
     2. Określenie przedmiotu zamówienia:

     Zakres zamówienia obejmuje:

     Zakup i dostawę eko-groszku do szkoły w sezonie grzewczym 2019/2020 - szacunkowa ilość opału 95 ton

      

     Eko - groszek winien spełniać następujące parametry jakościowe:

     • Wartość opałowa minimum 27,5 MJ/kg
     • Granulacja 5-25 mm
     • Zawartość popiołu - max. 6%
     • Zawartość siarki - max. 0,7%
     • Nie spiekający się, nie koksujący

      

     SEKCJA III: PROCEDURA

     1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
     2. Kryteria oceny ofert: cena 100%
     3. Termin składania ofert do: 19.09.2019 r. godzina 12.00 na adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radzikach Dużych, Radziki Duże 9B, 87-337 Wąpielsk, adres e-mail: spradziki@vp.pl lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły z dopiskiem na kopercie „Oferta na zakup i dostawę opału”
     4. Oferty należy składać w formie pisemnej lub mailowej. Oferta częściowa lub złożona po terminie określonym w punkcie 3 nie będzie rozpatrywana.

     Wypełniona oferta powinna być:

     • opatrzona pieczątką firmową
     • zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
     • opatrzona czytelnym podpisem dostawcy
     • zawierać cenę brutto
     1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmieniać lub wycofać swoją ofertę.
     2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
     3. Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny, bądź w razie braku środków finansowych. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.

      

     SEKCJA IV: ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

     1. Ogłoszenie wybranej oferty nastąpi najpóźniej do dnia 23.09.2019 r. na stronie internetowej szkoły.
     2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z oferentem, którego oferta zostanie wybrana w przypadku gdyby zaoferowana cena przekroczyła wartość przewidzianą w budżecie szkoły na zadanie oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.